POLECAMY

Ceny paliw w Polsce - wykresy
REKLAMA

Tagi

Regulamin serwisu PolskiMechanik.pl

I Wstęp

Dokument ten, zwany dalej Regulaminem, jest spisem regulacji określających działanie serwisu Polskimechanik.pl oraz zasad korzystania z niego przez Użytkownika. Niniejszy Regulamin jest zgodny z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Rejestracja na stronie wymaga zaakceptowania wszystkich ustaleń uwzględnionych w treści Regulaminu, których najważniejszymi stronami są Użytkownik oraz Administrator. Akceptacja regulaminu wiąże się z aprobatą na przetwarzanie danych osobowych użytkownika.

II Definicje

Administrator – udostępnia możliwość korzystania z usług Serwisu. Podmiot ten oznacza firmę Polskimechanik.pl Sp.z.o.o. oraz wszystkich jej reprezentantów upoważnionych do wprowadzania zmian w funkcjonalności oraz treści Serwisu.


Użytkownik – osoba, która wyraziła zgodę na wszystkie postanowienia zawarte w Regulaminie i założyła konto w Serwisie. Użytkownikiem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca zdolność do czynności prawnych.


Serwis – strona internetowa dostępna pod domeną www.polskimechanik.pl, której głównym przeznaczeniem jest promocja usług mechaniki samochodowej na najwyższym poziomie oraz ułatwienie konsumentom analizę konkurencyjności poszczególnych serwisantów.


III Korzystanie z Serwisu

1. Użytkowanie Serwisu Polskimechanik.pl jest dozwolone dla osób posiadających konta z wiarygodnymi danymi personalnymi i firmowymi. Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne z następującymi postanowieniami:


Użytkownik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego warunków,


podane podczas rejestracji dane personalne oraz dotyczące zakładu mechanicznego są zgodne z prawdą,


z Serwisu będzie korzystał zgodnie z prawem panującym w Polsce,


zgadza się na przetwarzanie udostępnionych przez siebie danych osobowych przez Administratora,


aprobuje fakt, że Administrator jest zwolniony od odpowiedzialności za wszelkie treści, wpisy i komentarze zamieszczona na łamach Serwisu przez Użytkownika.


2. Administrator ma prawo do zmiany treści Regulaminu bez uprzedniego poinformowania Użytkowników. Każda aktualizacja powinna zostać opatrzona datą, dlatego zaleca się regularne sprawdzanie Regulaminu w celu odnotowania ewentualnej zmiany postanowień odnośnie Serwisu.


3. Zmiany wprowadzone w Regulaminie odnośnie płatności nie dotyczą Użytkowników, którzy wykupili dany typ konta według starszych regulacji.


4. Użytkownik posiadający konto w Serwisie otrzymuje możliwość umieszczenia swojego punktu usługowego w wyszukiwarce oraz na mapie firm odpowiadającej tematyce strony www.polskimechanik.pl.


5. Lokalizacja, cennik usług oraz dane firmy umieszczone przez Użytkownika muszą być zgodne ze stanem faktycznym.


6. Serwis udostępnia nowoczesną porównywarkę cenową oraz system komentarzy, dzięki którym konsumenci mają rzetelny przegląd ofert firm. Właściciele punktów usługowych mogą dzięki temu wypromować swoją działalność.


7. Serwis oferuje przystępną zakładkę z komentarzami, dzięki którym Użytkownicy i goście Serwisu mogą poddawać ocenie poziom usług świadczonych przez daną firmę. Użytkownicy z zarejestrowanym punktem usługowym dostają do dyspozycji kody weryfikacyjne, które następnie mogą przekazać swoim klientom. W ten sposób następuje przejrzysta selekcja między Internautami a klientami, którzy mieli do czynienia z danym serwisem.


8. Oprócz informacji w formie tekstowej, Użytkownik ma także możliwość zamieszczenia grafiki promującej jego serwis oraz linka prowadzącego do firmowej strony. Jedynym warunkiem jest posiadanie praw do publikowanych materiałów.


9. Każdy Użytkownik, poza promowaniem własnej działalności, ma także prawo aktywnie uczestniczyć w ocenie pozycji obecnych na mapie serwisów oraz wykorzystywaniem jej w celu poszukiwania potrzebnych usług.


10. Wyczerpujący opis przebiegu rejestracji oraz korzystania z mapy Serwisu: kategorii usług, porównywarki cen i kodów weryfikacyjnych znajduje się pod adresem: www.polskimechanik.pl/pomoc.


11. Administrator przetwarza dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną na co Użytkownik wyraża zgodę w chwili założenia konta w Serwisie. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych ujętych w jego profilu i przetwarzanych przez Administratora. Możliwe jest edytowanie informacji na temat swój oraz umieszczonej na mapie Serwisu firmy. Użytkownik może zażądać zaniechania przetwarzania udostępnionych danych usuwając swoje konto. Przetwarzanie danych podanych przez Użytkownika na potrzeby korzystania z Serwisu www.polskimechanik.pl odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


12. Za wystąpienie z roszczeniami wobec Administratora spowodowane działalnością Użytkownika w obrębie Serwisu, np. podania nieprawdziwych danych na mapie serwisów, odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Oznacza to, że bezwarunkowo i niezwłocznie Użytkownik musi zadośćuczynić roszczeniom każdego podmiotu, którego obiekcje będą uzasadnione. W momencie, gdy Administrator zdecyduje się zadośćuczynić takim roszczeniom, Użytkownik jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zaistniałą sytuacją.


13. Administrator zobowiązuje się do uczynienia wszystkiego co w jego mocy, aby zabezpieczyć zgromadzone od Użytkownika dane, jednocześnie oczekuje podobnych starań od samego Użytkownika. W związku z powyższym, Administrator zwalnia się od odpowiedzialności za niedopatrzenia w chronieniu danych dostępowych do konta mających miejsce po stronie Użytkownika.


14. Administrator nie wyraża zgody na przenoszenie praw do usług Serwisu udostępnionych Użytkownikowi wynikających z posiadania konta na www.polskimechanik.pl. Zakaż może zostać zniesiony wyłącznie w przypadku uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody od Administratora. W każdej innej sytuacji, z konta ma prawo korzystać tylko jego założyciel – Użytkownik.


15. W przypadku, gdy problemy z korzystaniem z Serwisu są spowodowane parametrami technicznymi bądź usterką po stronie Użytkownika, Administrator jest zwolniony od odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje tym spowodowane. Ponadto, Użytkownik nie powinien oczekiwać, że Administrator zagwarantuje mu warunki do optymalnego użytkowania Serwisu.


16. Użytkownicy promujący w Serwisie swoje usługi są świadomi tego, że na ręce Administratora nie można składać roszczeń wynikłych z powodu niefortunnego przebiegu współpracy i problemów finansów pomiędzy Użytkownikami bądź na linii Użytkownik – klient punktu usługowego.


17. Administrator zobowiązuje się robić wszystko co w jego mocy by rozwijać i funkcjonalność i działanie Serwisu, jednakże zastrzega sobie przy tym prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za usterki techniczne w prowadzeniu Serwisu. Oprócz tego, dopuszczalne są niezapowiedziane przerwy w dostępie do strony www.polskimechanik.pl z przyczyn modernizacyjnych albo awarii.


18. Zabrania się odpłatnego i darmowego kopiowania oraz rozpowszechniania informacji udostępnionych na łamach Serwisu i następnie gromadzonych w Bazie Danych Serwisu www.polskimechanik.pl.


19. Administrator Serwisu ma prawo do usunięcia usług oferowanych w Serwisie bez uzyskania zgody Użytkowników. Tyczy się to również wprowadzania nowych opcji do Serwisu.


20. Na łamach Serwisu znajdują się reklamy i linki prowadzące do witryn prowadzonych przez osoby trzecie. Administrator w żaden sposób nie łączy swojej działalności z funkcjonowaniem tychże stron, przez co nie może brać odpowiedzialności za treści na nich zawarte.


21. Administrator jest chroniony Regulaminem w sytuacji, gdy przez przypadek zostaną wprowadzone zmiany we wpisach znajdujących się w Serwisie lub któreś z kont zostanie usunięte.


22. Funkcjonalność Serwisu, np. system komentarzy, nie może być w żaden sposób poddana działaniu zautomatyzowanego oprogramowania, szczególnie stworzonego pod kątem komercyjnym.


23. Administrator może bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika przekazać wszelkie prawa do Serwisu osobie trzeciej.


24.  Zabrania się umieszczania reklam oraz promowania  firm/stron bez zgody Administratora serwisu


IV Regulamin darmowych ogłoszeń motoryzacyjnych1.   Treści zamieszczanych ogłoszeń muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem ,oraz ogólnymi zasadami etycznymi i warunkami regulaminu serwisu.

2.   Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ogłoszeń, równocześnie zastrzega sobie prawo
do zmiany treści lub całkowitego usunięcia ogłoszenia/ogłoszeń bez podania przyczyny

3.   Serwis polskimechanik.pl   nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy ogłoszeniodawcami , a osobami zainteresowanymi  ofertami

4.   Serwis nie pobiera opłat w przypadku znalezienia kontrahenta

5.   Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku przeprowadzonej transakcji lub niewłaściwego bądź niezgodnego z prawem zachowania się jednej ze stron.

6.   Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami, wszelkie sporne kwestie Użytkownicy rozwiązują sami między sobą . Serwis nie będzie brał udziału w czynnościach prawnych związanych z rozwiązywaniem tego rodzaju konfliktów.

7.  Dozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń związanych bezpośrednio z tematyka serwisu www.polskimechanik.pl z wyjątkiem produktów które łamią prawo bądź warunki regulaminu tj. przedmioty pochodzące z kradzieży, zamieszczanie ogłoszeń bez zgody właściciela itp.

V Regulamin wyszukiwarki imprez motoryzacyjnych1.   Treści zawarte w imprezach oraz komentarze do nich muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem , oraz ogólnymi zasadami etycznymi i warunkami regulaminu serwisu.

2.   Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w imprezach motoryzacyjnych, równocześnie zastrzega sobie prawo do zmiany treści lub całkowitego usunięcia imprezy bez podania przyczyny.


VI Zablokowanie konta

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika z przyczyn wymienionych w Regulaminie:


gdy uzna działania podejmowane przez Użytkownika za szkodliwe dla innych osób korzystających z witryny www.polskimechanik.pl bądź dla samego Serwisu,


Użytkownik złamie warunki Regulaminu, które dobrowolnie zaakceptował podczas rejestracji,


Użytkownik nie wywiązuje się z rozliczeń za płatne usługi dostępne w Serwisie,


konto oraz adres IP mogą zostać zablokowane również, gdy Użytkownik zamieści w Serwisie treści niezgodne z polskim prawem, z przekazem zawierającym nienawiść, przemoc lub mogący obrazić czyjeś uczucia moralne i religijne.


2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści bądź grafik zamieszczonych przez Użytkownika, jeśli uzna, że godzą one w regulacje uwzględnione w Regulaminie bądź łamią obowiązujące prawo.


3. Założenie nowego konta po utracie poprzedniego jest możliwe tylko po skontaktowaniu się z Administratorem i uzyskaniem jego wyraźnej zgody.

VII Konkursy

1. Organizatorem konkursów w serwisie www.polskimechanik.pl jest firma: Scana z siedzibą w Świeciu n.W , przy ulicy Świętego Wojciecha 3.

2. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie serwisu http://www.polskimechanik.pl  i zgromadzenie jak największej ilości punktów w wyznaczonym czasie.

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w pkt 3. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za okresowe przerwanie konkursu z przyczyn technicznych lub całkowite jego zakończenie.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

7. Szczegóły każdego z konkursów tj.
     - termin rozpoczęcia i zakończenia konkursu
     - zasady przyznawania punktów
     - rodzaje nagród
     - ilość zwycięzców
     - itp
są dostępne na podstronie serwisu http://www.polskimechanik.pl/konkurs i są częścią tego regulaminu.

8. Nagrodę w Konkursie uczestnik (zwycięzca konkursu) wybiera sobie sam  w terminie do 10 dni roboczych od momentu wyłonienia zwycięzców, w innym wypadku traci on prawo do nagrody.

9. Nagroda nie podlega zamianie po akceptacji przez organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie nagrody, pomyłki w wysyłce oraz inne czynniki na które nie ma wpływu.

11. Organizator zobowiązuje się dokonać zakupu nagrody w terminie 20 dni roboczych od momentu wyłonienia zwycięzców oraz akceptacji nagród przez nich wybranych.

12. Jeden uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę w danym konkursie.

13. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.

14. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu, przerwania lub odwołania konkursu. W takim wypadku informacje o zmianach w regulaminie konkursu, o jego odwołaniu bądź przerwaniu, zostaną zamieszczone na stronie www.polskimechanik.pl/konkurs . Uczestnik Konkursu poprzez rejestrację w serwisie, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, filmów,materiałów a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na tych materiałach, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie,

16. Uczestnik upoważnia nieodpłatnie Organizatora  do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a. wprowadzenie do pamięci komputera,
b. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
c. wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
d. nadanie przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
e. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
f. wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;
g. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne odtwarzanie zdjęć, filmów,materiałów  i ich utrwaleń, w tym w szczególności wyświetlanie w kinach, inne przypadki publicznego odtwarzania, w tym na ekranach diodowych w jakichkolwiek miejscach, udostępnianie lub przesyłanie za pomocą;
internetu. dokonywanie ich opracowań , w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć,filmów,tekstów, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania i publicznego rozpowszechniania utworu, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

17. Uczestnik wyraża zgodę na oznaczenie autorstwa materiałów rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

18. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko i/lub pseudonim/nick, miejsce zamieszkania, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie z przesłanych przez niego materiałów do serwisu, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora,

19. Ponadto Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z materiałów  które zamieszcza w serwisie zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć, filmów oraz artykułów  na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania materiałów.

20. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach ,filmach a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie z zamieszczonych materiałów  zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć, filmów oraz tekstów na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania tych materiałów, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.

21. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania nadesłanych na Konkurs plików zdjęciowych, których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą wydania.

22. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem z materiałów o których mowa, Uczestnik pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

23.  W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie w ciągu 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu. Reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora podany w pkt. 1 powyżej z dopiskiem ,,Konkurs’’ Po upływie powyższego terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
 
24. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje  pisemnie zgłaszającego reklamacje o zajętym stanowisku.

25. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail serwisu :info@polskimechanik.pl

26. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie

27. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

28. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

VIII Regulamin korzystania z banerów promocyjnych dla firm i ich klientów 


1. Banery promocyjne może dodać każda firma , która zaakceptuje warunki regulaminu ich dodawania.

2 .Dodanie banerów jest płatne. Opłaty pobierane są w zależności od wybranych opcji wg. cennika z którym można
zapoznać się http://www.polskimechanik.pl/reklama Uwaga: w niektórych przypadkach istnieje możliwość skorzystania
z bezpłatnej oferty dodawania banerów. Informacja o ofertach będzie widoczna np. w panelu Aktualności "W serwisie"

 
3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay3. Treści dodanych banerów promocyjnych muszą być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem ,oraz ogólnymi zasadami
 etycznymi i warunkami regulaminu
serwisu.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczonych ogłoszeń, równocześnie zastrzega sobie prawo
do zmiany treści lub całkowitego usunięcia banera/banerów bez podania przyczyny.

5. Banery promocyjne będą widzialne przez innych użytkowników portalu dopiero po dokonaniu opłaty lub akceptacji przez administratora.

6. Serwis PolskiMechaniki.pl gwarantuje min. 1000 odsłon banera w ciągu jednego okresu rozliczeniowego 30 dni.
Jeśli w tym czasie baner promocyjny nie zostanie wyświetlony minimum 1000 razy, wtedy okres płatności oraz wyświetlania
 banerka zostanie przesunięty do momentu aż limit 1000 odsłon zostanie osiągnięty.

7. Banery promocyjne mogą zostać usunięte jeśli zaistnieje podejrzenie że są nieaktualne.

8. Dodawanie banerów promocyjnych odbywa się przez Formularz Dodawania Banerków dostępny w lewym panelu firmy zalogowanej
w serwisie PolskiMechanik.pl.

9. Wszelkie dane osobowe zamieszczone przez Ogłoszeniodawcę w Formularzu podlegają ochronie zgodnie z Ustawą
o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

10. Ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu zgodnie z ww. ustawą
w celu wykonania usługi oraz na wysłanie korespondencji branżowej.

11. Ogłoszeniodawca ma prawo zrezygnować z usługi i usunąć ogłoszenie przed terminem jeżeli nie zastanie ono jeszcze opłacone.

12. Ogłoszeniodawca ma prawo zrezygnować z usługi i usunąć ogłoszenie po wpłacie po wcześniejszym kontakcie z moderatorem.

13. Serwis nie jest odpowiedzialny za ciągłość działania serwera, na którym zlokalizowany jest serwis. Zapewniamy natomiast 95%
poprawności działania wykupionej usługi.

14. Wszelkie pytania oraz ewentualne reklamacje można składać na oficjalny adres e-mail serwisu :info@polskimechanik.pl


Polityka prywatności Ostatnia modyfikacja: 2019.03.26
Powered by Actualizer CMS & Heuristic